June 17, 2008

دیشب تا صبح خواب به چشمانم نیامده است ... فکر میکنم ... به تو ... به حرفایم ... به حرفهایت ... به حرفهای نگفته مان ...

به همین زودی دلم برایت تنگ شد ... به همین زودی خاطراتمان دارد دور شد ... به همین زودی گرد و غبار غم درونم را لبریز کرد ....

بعضی وقت ها زود دیر میشود ...


Posted by Saghariii at June 17, 2008 8:41 AM