October 29, 2009

" زندگی "

نسکافه / صندلی / پنجره / قطره های باران روی شیشه / یک پتو پیچیده شده دورم / و برای چندمین بار گوش دادن به آنچه هایی که همیشه در فکرم شنیده می شوند ...

Posted by Saghariii at October 29, 2009 1:00 PM