January 19, 2010

شب هایم ...

شب هایم را جستجو می کنم ....
تا شاید .... با دست هایت اشک هایم را پاک کنم .... با گوش هایت حرفایم را بشنوم .... با لب هایت ترانه اَم را سَر دهم ....

شب هایم را جستجو می کنم ....
تا شاید .... خنده ات را ببینم .... صدایت را زمزمزه کنم .... و نگاهت را لمس کنم ....

شب هایم را جستجو می کنم ....
تا شاید .... احساست را بشنوم .... احساسم را پاک کنم ....

Posted by Saghariii at January 19, 2010 1:12 AM