March 8, 2010

یک پنجره ... در ... کلبه ای سرد ... صدای شکستن چوب ها ... صدای نوازش باد به پنجره ... صدای جیر جیر چوب .... صدای نفس های آرام من .... صدای خوبی های خدا ...صدای خوردن قطره های باران .... و ... حس خوب بودن تو ....

Posted by Saghariii at March 8, 2010 12:30 PM