March 31, 2010

کاش می شد بی حرف و بی کلمه نوشت ....
کاش می شد بی صدا و بی نَجوا حرف زد ....
کاش می شد بی هوا و بی اکسیژن نفس کشید ....
کاش می شد بی بهانه و بی دلیل خندید ....
کاش می شد بی بَدی و بی هَوَس زندگی کرد ....
کاش می شد بی مِنَت و بی ریا عاشق بود ....

Posted by Saghariii at March 31, 2010 10:49 AM