April 10, 2010

بعضی وقت ها بعضی چیزهایی ارزش مرگ دارن که مستحق زندگی هستند ...

Posted by Saghariii at April 10, 2010 12:25 AM