April 19, 2010

بعضی وقتها ... بعضی آدمها که از زندگی آدم بیرون میرن ... اولش آدم نمی فهمه ولی بعد از گذشت چند روز می فهمه که ... بهترین اتفاقی هست که می تونه واسه آدم پیش بیاد ... و آدم روزی هزاران بار خدارو شکر می کنه که اون طرف رفته از زندگیش بیرون ....

Posted by Saghariii at April 19, 2010 10:40 AM