April 28, 2010

می دانی ... من از اینکه هر شب با فکر تو به خواب بروم و هر روز صبح با فکر تو از خواب بیدار شوم لذت میبرم ....

Posted by Saghariii at April 28, 2010 4:34 PM