June 26, 2010

چند روزیست که من اینجا و تو آنجایی ... این روزهای بی تو دیگر روز من نیست ... دیگر مهم ترین روز من نیست ... من اینجا تنها یک گوشه نشسته ام ... و با خاطرات با تو بودن لبخند و اشکم با هم درگیر می شوند ....

Posted by Saghariii at June 26, 2010 11:45 AM