September 19, 2010

عاشق که باشی بدی های دنیایت هم زیبا می شود .... سختی هایش آسان می شود ... دردهایش شیرین می شود ... اصلا دنیا آسان می شود ...

Posted by Saghariii at September 19, 2010 11:58 PM