October 10, 2010

خسته تر از آنم که دلتنگی هایم را بروز دهم ...
من فقط یک گوشه می خواهم با یک سطل ...
می خواهم دلتنگی هایم را در آن بالا بیاورم ...
و گوشه دنیا برای خودم آرام نفس بکشم ...


بدون بُغض ...

Posted by Saghariii at October 10, 2010 9:31 PM