October 29, 2010

بچه که هستی ، دلت می خواد بزرگ باشی ... بزرگ میشی ، حاضری همه چیتُ بدی که بچه بشی ...

Posted by Saghariii at October 29, 2010 9:02 PM