November 13, 2010

امروز شهر شلوغ بود ... آدمهای زیادی آمدند و آدمهای زیادی رفتند ... همه چیز مثل همیشه بود ... ولی من از هر روز دلتنگ تَرَت بودم ... نمی دانم تا کی توان دلتنگ تو بودن را دارم ...

Posted by Saghariii at November 13, 2010 11:49 PM