March 23, 2011

فاصله ها ...
هیچوقت تمام نمی شوند ...
حتی در قصه ها ...
همیشه می گویند ...
یکی بود ، یکی نبود ...
انگار هیچ وقت نمی شود ...
همه باشند ...
همه با هم ...
در کنار هم باشند ...
همیشه باید ...
جایی ...
زمانی ...
فاصله ای ...
چیزی باشد ...
تا قصه ها کامل شوند ...
اَمان از این فاصله ها ...

Posted by Saghariii at March 23, 2011 5:49 PM