April 1, 2011

همین که موقع خواب می شود و همه می خوابند ...
این ذهن درب و داغان من خلاقییَتَش می گیرد ...
دلش نوشتن می خواهد ...
کلمه ها یکی پس از دیگری می آیند ...
چشمانم را می بندم ...
بیشتر می شوند این کلمه ها ...
و مرا در خود غرق می کنند ...
دنیای شبانه من ...
صدای جیرجیرک و موتور یخچال ...
که گاهی هم با صدای بلندی خاموش می شود ...
و صداهای ذهن خودم ...
خواب کلا با من سر ناسازگاری دارد ...

Posted by Saghariii at April 1, 2011 3:55 AM