April 10, 2011

خاطرات ... خاطرات خوب است ... خوب بد هم هست ... بعضی خاطرات سالها هم که از آنها بگذرد با بیاد آوردنشان ... لبخندی شیرین صورت آدم را پر می کند ... بعضی خاطرات هم بر عکس ... سالها هم که بگذرد ... با بیاد آوردنشان ... اعصاب آدم خراب می شود ...

Posted by Saghariii at April 10, 2011 3:01 PM