April 11, 2011

گاهی دنیا ...
همین دنیا ...
خفه میشود ...
بسته میشود ...
طناب میشود ...
می اُفتد دور گردن آدمی ...
آدمی را خفه می کند ...
باید ...
نفس کشید ...
باید فرار کرد ...
باید نجات داد ...
باید ...


نفس کشید ...

Posted by Saghariii at April 11, 2011 6:05 PM