April 17, 2011

امروز ... خسته از این روزها ... گوشه ای کنار پنجره نشستم ... لیوان چایی را در دست گرفتم ... بخارش را بر پوست صورتم حس کردم ... و آرام نگاه کردم ... به روزمرگی ها ... به آدمها ... به زندگی ...

Posted by Saghariii at April 17, 2011 4:31 PM