April 19, 2011

ما آواره های بهشتیم در زمین ... برای همین است که هیچکدام با اینجا اُنس نمی گیریم ...

Posted by Saghariii at April 19, 2011 8:20 PM