June 10, 2011

عشق یعنی ...
با تپش قلب تو زنده بودن ...
با نفس تو نفس کشیدن ...
با خنده تو خندیدن ...
با آغوش تو به خواب رفتن ...
با عشق تو روزها را گذراندن ...
با شادی تو شاد شدن ...
با عشق تو صبح بیدار شدن ...
با آغوش تو آرام شدن ...
...
بدون که تو بهترین هدیه زندگیم بودی ...
هستی ...
خواهی بود ...


... عاشقتم احسان ...


پ.ن : یکسال ... از روزی که ... من و تو ... ما شدیم ... می گذرد ... ما یکساله شدیم عزیزم ...

Posted by Saghariii at June 10, 2011 8:06 AM