June 16, 2011

پدر ... یعنی کسی که وجودش تکیه گاه زندگی باشد، که دردش هم بگیرد اشک نریزد ، که امید خانه باشد، لبخندش شیرین ترین لبخند باشد، دستانش آرامش را به وجود آدم برگرداند ... پدر یعنی تکیه گاه، عشق، همراه، پشتیبان ... بابا تو بهترین بابای دنیا هستی ... دوستت دارم ... روزت مبارک

Posted by Saghariii at June 16, 2011 5:40 AM