June 19, 2011

بعضی آدمها مثل زالو هستند ، تا وقتی که می توانند از شما تغذیه کنند همیشه با شما هستند، بعضی آدمها هم مثل عصا هستند ، گوشه ای آرام می نشینند تا زمانی که بتوانند کمکی به شما کنند ، دست شما را می گیرند ...

Posted by Saghariii at June 19, 2011 7:00 PM