June 18, 2011

تجاوز ... تجاوز ... تجاوز ... اینقدر این روزها زیاد شده که اصلا غیرقابل باور هست ... هی می خوانیم ... شیر می کنیم ... بعضی مثل من اشک می ریزند با شنیدنش ... بعضی فحش می دهند ... بعضی بیشتر فحش می دهند ... و همه اینها هی تکرار می شود ... انگار نه انگار که هموطنی ... آدمی ... مورد تجاوز قرار گرفته ... به سر ما چه می آید ... خدا می داند و بس ...

Posted by Saghariii at June 18, 2011 6:46 PM