June 22, 2011

لحظه ای در زندگی انسان وجود دارد که دوست دارد با تمام وجودش خدا را بَغَل کند، فشار دهد، تشکر کند

Posted by Saghariii at June 22, 2011 7:23 PM