July 5, 2011

من
خسته
از دوری
از روزگار
از غربت

پناه آورده ام،
به تو
به آغوشت
به گرمای وجودت

آغوشت برایم،
یک دنیاست
وجودت برایم،
زندگیست

نگاهت برایم،
زیباترین تصویر خداست

Posted by Saghariii at July 5, 2011 5:24 PM