August 11, 2011

فرقی نمی کند تو کنارم نشسته باشی یا نه ...
بهرحال من ...
با تو حرف می زنم ...
سرم را روی شانه هایت می گذارم ...
برایت چای می ریزم ...
لباسهایت را مرتب می کنم ...
روی یخچال برایت پیغام می گذارم ...

هـــوم ...
تو همیشه هستی ...
اینجا ...
در وجود من ...

Posted by Saghariii at August 11, 2011 7:16 PM