December 3, 2011

آهای شما

زندگی
زندگیست
زندگی هر کسی
رنگ خودش را دارد
زندگی هر کسی
درد خودش را دارد
خوشی خودش را دارد
غم خودش را دارد

بجای سرک کشیدن به زندگی همدیگه
همین خود شما
به زندگی خودتان بچسبید
تا
ناغافل کسی دیگر
مثل خود شما
آن را
از چنگتان در نیاورد

Posted by Saghariii at December 3, 2011 9:11 AM