December 8, 2011

و من در گستره این دنیا
میان خواستن ها و نخواستن ها
میان باید ها و نباید ها
میان دوست ها و دشمن ها

فکر می کنم
به باید هایم
به نباید هایم
به چراهایم

غافل از آنکه
این دنیا
برای خودش می خواهد

و من هیچ نقشی
ندارم

Posted by Saghariii at December 8, 2011 2:09 PM