December 10, 2011

در پارک قدم می زدم
پیر مرد و پیر زنی دیدم
کنار هم نشسته بودند و دست هم را در دست گرفته بودند

من هم نشستم کمی آن طرف تر
نگاهشان کردم

نمی دانم چرا
ولی حس خوب داشتند
عطر خوب داشتند
نوای خوب داشتند

بعضی آدمها
چه از دور
چه از نزدیک

دلچسبند ...

Posted by Saghariii at December 10, 2011 5:42 AM