April 18, 2012

دیروز پیچک را دیدم
همان پیچک خودمان
کنار برکه

دلگیر بود
از چلچله ها
می گفت
از وقتی درخت چنار را آورده اند
آنها دیگر
صبح که می شود
پیش او نمی آیند
برایش نمی خوانند

دلش شکسته بود

Posted by Saghariii at April 18, 2012 7:16 PM