April 27, 2012

آن مرد
گوشه ای از دنیا
کز کرده بود
و آرام
سیگار می کشید

آن مرد
گوشه ای از دنیا
آرام آرام
از بین می رفت

از درد
از فشار
از سختی

پ.ن : « این جا بدون من » رو الان دیدم و تقریبا با خاک یکسان شدم

Posted by Saghariii at April 27, 2012 12:15 PM