July 13, 2012

خوابهای خاکستری با بقیه خوابها فرق بزرگی دارند
خوابهای خاکستری٬
هم خوبند٬ هم بد
هم ترسناکند٬ هم نیستند
هم خنده دارند٬ هم گریه آور
خوابهای خاکستری
یک روز کامل ذهن شما را در گیر می کنند
شاید هم دو روز یا سه روز
نه٬ یک هفته

خوابهای خاکستری در ذهن شما می مانند تا خواب خاکستری بعدی
آنها شما را ترک نمی کنند

پ.ن : خوابهای خاکستری را دوست دارم

Posted by Saghariii at July 13, 2012 9:34 AM