July 24, 2012

دردهایی در زندگی وجود دارد
که گوشه دل شما می نشیند
شما آن را آرام می کنید
و سعی می کنید به آن فکر نکنید
سعی می کنید فراموشش کنید
ولی او همچنان همان جا می نشیند
می نشیند
می نشیند
تا یک زمانی که خسته اش می شود
و از این شانه به آن شانه می شود
و آن موقع
موقعی هست که شما
درد را بیشتر از قبل حس می کنید
و تمام تلاشی که برای فراموش کردنش کردید
از بین می رود ...

Posted by Saghariii at July 24, 2012 11:24 AM