July 23, 2012

می خواست برود٬ ماند
می خواست گریه کند٬ خندید
می خواست حرف بزند٬ سکوت کرد
می خواست تبسم کند٬ قهقهه زد

اینقدر درگیر خود درون و خود بیرونش شد که ...
تمام شد ...
خواست بماند ولی ...
دیگر نشد ...

مُرد ...

Posted by Saghariii at July 23, 2012 9:23 AM