July 31, 2012

بعضی ها برایت مثل دفتر خاطراتند٬ وقتی می بینیشان٬ وقتی صدایشان را می شنوی٬ وقتی با آنها حرف می زنی٬ انگار یک دفتر دویست برگ را ورق می زنی٬ با هر کلمه و هر خنده و هر گریه و هر مکثی خاطره ای یادت میاد از دوستیتان٬ از بودنشان در زندگیت٬‌ از بودنت در زندگیشان٬ بعضی ها هر چقدر هم دور باشند برایت عزیز هستند و عزیز می مانند

Posted by Saghariii at July 31, 2012 4:26 AM