December 23, 2012

قدیم ها از پشت خنجر می زدند٬‌ اما این روزها می آیند روبرویت در چشمانت نگاه می کنند٬ می گویند و می خندند و همزمان خنجر را می زنند و بعد که شکایت می کنی لبخندی تحویلت می دهند و ... تمام ...

Posted by Saghariii at December 23, 2012 6:35 PM