June 2, 2013

وقتی حتی دیگر هیچ نظری در مورد انتخابات نداری ...
هیچ احساسی نداری ...
وقتی دیگر نه می خندی٬ نه گریه می کنی٬ نه هیجان زده می شوی ...
نه از نوشته های طنزآلود دیگران خنده ات می گیرد نه غصه ات می گیرد ...
حتی دیگر فکر هم نمی کنی که ممکن است چه کسی رییس جمهور شود ...
حتی نمی توانی یک خط یا یک جمله کوتاه در موردشان بگویی ...
وقتی دیگر جوهرش تمام می شود ... و سفید می ماند ...
و تو ... فقط نگاه می کنی

Posted by Saghariii at June 2, 2013 4:00 PM