August 11, 2013

دلتنگی از یک جایی شروع می شود
از یک آه٬
از یک ضربه انگشت روی پا٬
از کشیدن دست روی لبه ی مبل٬
از چند چروک روی پیشانی.
بعد حرکت می کند٬
آرام آرام٬
در خون جریان پیدا می کند.
در همه ی بدن حرکت می کند٬
در پاها٬
در دستها٬
در سر و متمرکز می شود دور قلب.
بعد جمع می شود٬
دور قلب جمع می شود٬
آنقدر که با هر ضربان قلب دلتنگی حس می شود.
در ریه نفوذ پیدا می کند٬
آنقدر که با هر نفس ضربه ای می زند.
دلتنگی چیزی نیست که فراموش شود٬
از بین برود
یا تمام شود.

دلتنگی از آدمی به آدم دیگر منتقل می شود.

Posted by Saghariii at August 11, 2013 5:43 PM