August 15, 2013

تو در شهر نیستی و همه جا دلگیر شده است.
جایت خالیست.
می دانی کجا از همه جا بیشتر ؟
در تخت٬ این تختخواب بدون تو وسعتش زیاد می شود.
انگار انتها ندارد.
شبها سرم را روی بالشت می گذارم.
از شب ها هم بگویم ؟
این شب ها بدون تو صبح نمی شود.
بگذار از صبح ها هم بگویم.
این صبح ها هم بدون تو شب نمی شود.
هیچ غذایی آن طمعی که باید را نمی دهد.
دیگر هیچ جایی در شهر زیبا نیست.
هیچ کاری بدون تو هیجان انگیز نیست.

این دل٬ تنگ است. خیلی هم دلتنگ است.

Posted by Saghariii at August 15, 2013 6:26 PM