September 7, 2013

آدم بعضی وقت ها بعضی حرفها را به زبان نمی آورد٬ نه که نخواهد٬ نه که نشود٬ نمی تواند. انگار که حرفها در دهانش قفل شده باشند. همان جا می مانند. همین حرفها بعد از مدتی بغض می شوند و گیر می کنند در گلو. طوری که نفس را به شماره می اندازند. آدم بعضی وقت ها بعضی حرفها را پیش خودش نگه می دارد. چون توان گفتنشان را ندارد. چون گوش شنیدنشان را پیدا نمی کند. این حرفها وقتی می مانند و بغض می شوند٬ جایشان خیلی درد می گیرد. خیلی ...

Posted by Saghariii at September 7, 2013 3:06 PM