September 17, 2013

آنهایی که می بینید یک دفعه فرو می ریزند.
آنها صبر داشتند.
صبر کردند.
هی چیزی نگفتند.
خودشان را آرام کردند.
دلشان که شکست٬
شب ها آرام روی بالش اشک ریختند.
دلتنگ که شدند٬
خودشان را بغل کردند.
خسته که شدند٬
به خودشان امید دادند.
آنها روزها٬
ماه ها٬
سال ها٬
خودشان را کنترل کردند.
دم نزدند٬
سخنی نگفتند٬
گله ای نکردند.
آنها بالاخره٬
بعد از این همه مدت٬
یک دفعه٬
ریختند.

آنها٬
حتی گاهی٬
ریختنشان هم آرام است.
که نکند٬
کسی را بیآزارد.

Posted by Saghariii at September 17, 2013 7:14 AM