September 19, 2013

آدمها مثل کتاب هستند. برای آنکه بشناسیِ شان باید آنها را لمس کنی٬ بو کنی٬ ورق بزنی و هر صفحه را با دقت بخوانی٬ زمزمه کنی٬ چند ساعتی٬ چند روزی را به هر صفحه فکر کنی و درک کنی. اگر آن کتاب را دوست داشتی همیشه در اطرافت نگهش داری و چند روزی یک بار با دیدنش لبخند بزنی و هر از چند مدتی دوباره آن را برداری و بخوانی. و دوباره از خواندنش لذت ببری. اگر هم دوست نداشتی باز هم چیزی عوض نمی شود٬ یک کتاب جدید خوانده ای٬ چیزهای جدید یاد گرفته ای ولی خوب٬ جزء کتاب های مورد علاقه ات نیست و شاید دیگر هیچ وقت نخوانی اش.

Posted by Saghariii at September 19, 2013 8:58 AM