September 21, 2013

غصه که نه٬ ولی درد است. که گاهی می پیچد حوالی آدم ها.
حوالی تنشان٬ جسمشان و از همه بدتر روحشان.
می پیچد آن حوالی و انرژی را٬ شادی را٬ بودن را٬ حواس را می گیرد.
باید جنگید٬ باید جلویش را گرفت وگرنه او کاملا می پیچد و در آغوشت می گیرد و بعدش دیگر به این راحتی٬ راه فراری نیست.

Posted by Saghariii at September 21, 2013 6:32 AM