September 24, 2013

همیشه هم ناامید شدن و دست کشیدن بد نیست. معنی اش این نیست که کم آورده ای و شکست خورده ای. گاهی اوقات اگر بیشتر بمانی از خودت دست کشیده ای. بعضی وقت ها باید از بعضی چیزها و بعضی آدم ها دست کشید. دست کشید و رفت ... و آنها را پشت سر گذاشت.

Posted by Saghariii at September 24, 2013 6:23 AM