October 1, 2013

برای شناختن آدمها عجله نکنید. آن ها بالاخره خودشان را در یک جایی٬ یک زمانی به شما می شناسانند.

Posted by Saghariii at October 1, 2013 2:24 PM