June 23, 2014

دلتنگتم.
دوست دارم برایت بگویم٬
بگویم که دلتنگیت توان نفس کشیدن را هم از من می گیرد.
اما چه بگویم ؟
از شب هایی که بی تو صبح می شود ؟
از روزهایی که بی تو شب می شود ؟
از لحظه هایی که خنده ی تو را ندارد ؟
از خانه ای که جای خالی تو را فریاد می زند ؟
از ثانیه هایی که بی تو ساعت ها می شود ؟

فقط خدا می داند که چقدر دلتنگم.

Posted by Saghariii at June 23, 2014 6:56 AM