July 15, 2006

حال .....

زندگیم کاملا به 2 قسمت تقسیم شده است .... گذشته ، آینده .... از حال هیچ استفاده ای نمی شود ... اصلا حال را به کل فراموش کرده ام ..... اصلا نمی دانم از کی از زندگیم حذف شده است ..... نمی دانم چه اتفاقی برایم افتاده است .... فقط این را می دانم ... که باید حال را به زندگیم اضافه کنم ...

Posted by Saghariii at 5:05 PM | Comments (29)