February 10, 2007

ما الاغها ....

آدم می کشم .... غیبت می کنم .... فحش می دهم ... روسری نمی پوشم .... دزدی می کنم .... ولی با همه الاغیم .... دل کسی را نمی شکنم .... ما الاغها که دین نداریم ... بهشت و جهنم هم نداریم .... ولی خودمان ذاتن پست فطرت نیستیم .... مدرسه نمی رویم ... درس نمی خوانیم .... دانشگاه نمیرویم .... ولی شعور داریم ... کی می گوید هر کی تحصیلاتش بالا باشد شعورش بیشتر است .... مثلا همین دکتر طویله خودمان .... آمده بود بچه این خانم گاو را به دنیا بیاورد .... بچه که به دنیا آمد نگاهش کرد گفت اه چقدر زشت است ... خوب این دکتر اگر شعور داشت به بچه گوساله ما این حرف را نمیزد .... طفلکی همیشه افسرده است چون فکر میکند زشت است .... میدانی با همه الاغیم وقتی کسی پول ندارد مسخره اش نمی کنم .... ولی این پسر کشاورز ما مهندس است ولی همه را مسخره می کند .... ما وقتی یک بچه آدمیزاد میبینیم میدانیم زبانمان را نمی فهمد پس ادای حرف زدنش را هم در نمی آوریم ... ولی این آدمیزادها می آیند جلوی ما شروع می کنند به صدای گاو در آوردن ... آخر ماء ماء کردن را که ما نمی فهمیم ... بین خودمان باشد خانم گاو هم می گوید او هم نمی فهمد ... آدمها موجودات احمقی هستند .... خیلیم جالب است وقتی می خواهند درجه احمقی را بهم بگویند .... می گویند چقدر الاغی .... هِ هِِ .... ما اصلا حاضر نیستیم آدمها را لحظه ای جزء دار و دستهء خودمان حساب کنیم ....

خلاصه که این آدمها موجودات غیر قابل تحملی هستند ....

Posted by Saghariii at 7:37 PM | Comments (22)