May 27, 2007

شکستن ....


چیزای بزرگی که می شکنن ... صداشون خیلی کوچیک .... مثل دل ....هیچکس صداش رو نمی شنوه .... بر عکس چیزای کوچیکی که میشکنن صداشون خیلی بزرگه .... مثل لیوان .... همه صداش رو می شنون ....

پ.ن : من خیلی باهوشما ....

Posted by Saghariii at 7:27 PM | Comments (24)

May 15, 2007

10 جوابی ....

وایسا دنیا ... وایسا دنیا من می خوام پیاده شم ....

........................................................................... هُشششششش با تو هسَما ... اُی مردیکه .... میگم بزن کنار .... عامو من می خوام پیاده شم .... کمکککککککککککک ..... دزدددددددد ... هر چی بخوای بهت میدم ... فقط تورو خدا بذار پیاده شم ... خوب ؟؟ ... عامو وایسا خوب ... چرا وای نمیسی ؟ هاااااااااااااااااااا ؟ میگم وایساااااااااا ... کمکککککککککککککککککککککککککککککککک ...


1-دنیا فارسی بلد نبود ......
2-دنیا کر بود ........
3-دنیا دزد بود .........
4-دنیا مرض داشت .......
5-همه موارد ......
6-گزینه 1 و 2 .........
7-گزینه 3 و 4 ......
8- گزینه 2 و 3 .......
9-گزینه 4 و 1 .......
10- هیچ کدام ......

Posted by Saghariii at 6:15 PM | Comments (23)

May 6, 2007

خدا را شکر ....

خوب خدا را شکر ... مشکل بیکاری حل شد .... فقر هم که دیگر وجود ندارد ... معتاد هم که نداریم .. اقتصادمان هم که توپ .... اداره ها هم به کارهای ارباب رجوع می رسند .... قتل ، قاچاق ، تجاوز هم که عمراً ... یک مشکل مانده ... آن هم خانمها و آقایان بد حجاب است ....


....... بعد دیگر ما بهترین کشور دنیا میشویم ........

*به قول شیرازیا 100 هزار تومن .... ( * یه چیزی تو مایه های عمراً خیلی غلیظ تر )

Posted by Saghariii at 7:21 PM | Comments (26)