June 23, 2007

خود بزرگ بینی ....

خودبزرگ بینی در مورد تو میشه اینکه تو هیچ گهی نیستی ولی فکر میکنی خیلی گهی ....

Posted by Saghariii at 11:37 PM | Comments (38)

June 17, 2007

کدامین گناه ....

نمی دانم گناهم چه بود ... شاید اینکه همیشه عشق را به تمسخر گرفتم .... نمی دانم گناهم چه بود .... شاید اینکه معشوقان را جدی نگرفتم .... نمی دانم گناهم چه بود ... شاید اینکه خود را در دنیای عشق نمیدیدم ...... خدایا خیلی خوب حالیم کردی .... که من هم می توانم در دنیای عشق باشم .... خدایا خیلی خوب به من فهماندی .... که معشوقان را جدی بگیرم .... خدایا خیلی خوب آگاهم کردی که عشق را به تمسخر نگیرم ....

خوب فهمیدم .... که اگر پای عشق وسط باشد سر دسته تمام عاشقان الاغ خودم هستم ... خوب فهمیدم ... که اگر عاشق شوم غروری دیگر نخواهم داشت .... خوب فهمیدم .... که عاشقان نه عقلی دارند که منطقی بخواهد تصمیم بگیرد نه بینایی دارند که بتوانند مشکلات را ببینند .... همه را فهمیدم ....

خدایا .... آنچه میخواستی به من بیاموزی آموختم ... شاید کمی دیر .... ولی بالاخره آموختم .... این کلاس بدترین کلاس زندگیم بود .... باور کن خوب آموختم .... همه درسهارا .... حال مرا فارغ التحصیل کن .... دیگر نمیخواهم حتی لحظه ای از وقتم را در این کلاس بگذرانم .... دوره اش تمام شد ... میخواهم آزاد شوم ....

میخواهم آزادانه زندگی کنم ... آنطور که قبل از کلاس آزادانه زندگی می کردم .... درسهارا فراموش نمی کنم .... نه فقط در ذهنم ... بر قلبم ... بر روحم ... بر احساسم ... بر جسمم .... ثبت شده است .... خیالت راحت ....


پ.ن : الاغ خوبی شده ام ... قول میدهم دیگر ادعای اسبیم نشود ....

پ.ن 2 : اینکه دوست داشتن ارزشمند تر از عشق است را قبول داشتم .... حال دیگر بیشتر قبولش دارم ...

Posted by Saghariii at 5:38 PM | Comments (35)

June 3, 2007

بی خاصیت ....


آدمای بی خاصیت دو دسته هستند ....

1- تو 2- بقیه بیخاصیت ها ....

----------------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن : اشتباه نکن عزیزم ... تو از اون چیزی که فکر می کنی بی خاصیت تری ...

پ.ن 2 کاملا بی ربط : تو روزنامه نوشته بود ضرورت ترویج ازدواج موقت برای پاسخگویی به برخی هوی و هوس های مردان ....

پ.ن 3 : خاک بر سر برخی از مردان .....

Posted by Saghariii at 6:25 PM | Comments (31)